CULTUUR OP THERESIA

REFLECTIE EN TERUGBLIK N.A.V. VISITATIE 2018

DE KEUZES DIE ZIJN GEMAAKT T.A.V. VERBETERPUNTEN VISITATIE 2018
Tijdens de vorige visitatie in 2018 werd ons aanbevolen om aandacht te besteden aan:

A. Domein beleid, visie en doelen: aandacht voor stroomlijning in het programma van de cultuurprofielschool

B. Domein randvoorwaarden: meer aandacht voor ICT-ondersteuning bij lessen en projecten o.a. gericht op het differentiëren.

C. Domein samenwerking: contacten met (andere cultuurprofielscholen) en beroepssectoren waarin creativiteit een belangrijke competentie is.

ad A: Stroomlijnen brede cultuurlijn
Hieronder staat een actuele versie van het aanbod in onze brede cultuurlijn. We hebben de brede cultuurlijn nu opgesplitst in twee deelgebieden/doelstellingen in de onderbouw. In de bovenbouw worden beide gebieden juist geïntegreerd aangeboden:

 1. LEREN OVER KUNST -EN CULTUURHISTORISCHE CONTEXTEN: Een deelgebied is gericht op het integreren van kunst, cultuur en erfgoed in het curriculum via projectdagen die aansluiten op het curriculum van verschillende vakgebieden in de onderbouw.
 2. LEREN DOOR BELEVEN VAN KUNST/ OVER FUNCTIES VAN KUNST: Een tweede deelgebied is gericht op mee-maken van hedendaagse kunst en cultuur, waarbij diversiteit en inclusiviteit ook een aandachtspunt zijn. Met deze doelstellingen (en de formulering daarvan) sluiten we aan bij de bouwstenen van curriculum.nu. (Zie de overzichten op de volgende pagina’s).

ad B: Meer aandacht voor ICT-ondersteuning bij lessen en projecten, o.a. gericht op het differentiëren. Inmiddels hebben alle leerlingen van klas 1 t/m klas 5 een eigen laptop. Vanwege de corona-situatie, is schoolbreed heel snel gekozen voor de implementatie van Microsoft Teams. In Teams hebben docenten meerdere soorten mogelijkheden kunnen gebruiken: bijvoorbeeld online lessen, maar ook class-notebook, of chatten met leerlingen. Bij beeldend is er tijdens de lockdowns geëxperimenteerd met korte opdrachten voor leerlingen, waardoor online leren een boost gekregen heeft. Voorbeelden:

ad C: Domein samenwerking: contacten met (andere cultuurprofielscholen) en beroepssectoren waarin creativiteit een belangrijke competentie is.

Er zijn een aantal bijeenkomsten geweest van de VCPS, waarin een aantal scholen een verkenning heeft gedaan o.l.v. M.T. van de Kamp rondom onderzoek naar het bevorderen van creativiteit. Vanwege corona is dat traject uitgesteld. Daarnaast is er ook een online-overleg geweest tijdens de met andere cultuurprofielscholen in de regio om te verkennen of we hierin samen zouden kunnen werken. We merkten dat de scholen toch wat ver van elkaar lagen wat betreft locatie en ook wat betreft de insteek van de cultuurprofielschool. Daarom hebben we bij CKV met name, meer aandacht besteed aan beroepssectoren waarin creativiteit een belangrijke competentie is. Dat is voor CKV op havo een excursie naar Eindhoven naar de Dutch Design Week geworden. Voor CKV op vwo is het een project geworden waarin beroepen rondom film centraal staan, evenals allerlei aspecten van stedenbouwkundige ontwikkeling (Architectuur, industrieel ontwerpen, landschapsarchitectuur, maar ook vormgeving in relatie tot vervoer, mode etc). In het onderzoek dat leerlingen in semester 2 maken bij CKV, kunnen zij eveneens kiezen voor onderzoek gericht op beroepssectoren waarin creativiteit belangrijk is, en kunnen zij via veldwerk met beroepssectoren in aanraking komen. Bij CKV op 5 vwo gaan we specifiek in op fotografie en fotografen in de kunst. Qua samenwerking is er wel met kunstdocenten in de regio en Fontys en de UvT gewerkt aan ‘Big Ideas’ in de kunst.

ONTWIKKELING PERIODE 2018-2022

We hebben in de periode 2018 – 2022 uiteraard net als alle andere scholen een ontregelende periode meegemaakt vanwege corona. Maar ook op de school zelf is sprake geweest van een omwenteling die de nodige inspanningen heeft gevraagd ook van de cultuurcoördinatoren en betrokken docenten en leerlingen.
Actieplan: Theresialyceum durft te dromen durft te doen is ingevoerd. Voor de cultuurprofielschool betekende dit dat er nagedacht is over de verbinding tussen dit actieplan en de opzet van de cultuurbeleidslijnen/leerdoelen. Toelichting: Het Theresialyceum heeft in het schoolbeleid een nieuw actieplan voor uitdagend onderwijs opgesteld en ingevoerd sinds het schooljaar 2018/2019.
Dit nieuwe actieplan heeft ten doel om leerlingen meer zelfredzaam te maken, hen meer mogelijkheden voor talentontwikkeling te bieden en hen ook in burgerschap meer te vormen. In dit actieplan onderscheiden we drie perspectieven: mens en cultuur; taal en communicatie en natuur en technologie.

Vervolgens hebben we het actieplan voor uitdagend onderwijs op het Theresialyceum weer verbonden met de doelen van de Cultuurprofielschool, waarbij we gekeken hebben hoe we tot een betere stroomlijning (aandachtspunt bij de visitatie in 2018) konden komen. We hebben op basis daarvan gekozen voor twee grotere leerlijnen: namelijk een brede cultuurleerlijn en een verdiepende kunstleerlijn. In die twee leerlijnen komen vervolgens drie grote kenmerken van onze cultuurprofielschool terug: authentiek, verdiepend en samenwerkend leren. Daarin zitten de zes soorten leerdoelen vervat (affectief, sensomotorisch, cognitief, creatief, metacognitief en sociaal leren. Deze zes leerdoelen zijn gebaseerd op de visie van de ‘hybride kunsteducatie’ (van de Kamp, 201).

ACTIES NAAR AANLEIDING VAN DE VORIGE VISITATIE IN 2018

 • Schoolplan: Er is een nieuw schoolplan gemaakt in 2020/2021 ‘Autonoom in verbinding’
 • Nieuwe coördinatoren cultuurprofielschool: P. Bekker is de nieuwe schoolcoördinator voor de cultuurprofielschool geworden; M. Wibier (GS) de cultuurcoördinator onderbouw, dit doet zij samen met K. Wiegmink (CKV/BV) en L. Dennemans (GS). Voor de bovenbouw is M. van de Kamp (CKV/BV) de kunst/cultuurcoördinator. C. Vissers (CKV/BV) organiseert voor een gedeelte van de havo/vwo leerlingen de culturele activiteiten voor CKV.
 • Aanzet tot nieuwe cultuurbeleidsplan 2022 – 2026: Nu het nieuwe schoolplan begin 2021/2022 gepubliceerd is, en we nieuwe coördinatoren hebben, hebben we nieuwe beleidsdoelen geformuleerd:
  • 1: Stroomlijnen brede cultuurlijn onderbouw;
  • 2: aansluiten leerlijn kunst (en cultuur) bij leergebied kunst en cultuur (volgens curriculum.nu);
  • 3: website cultuurprofielschool: www.theresialyceum-cultuurprofielschool.nl
  • 4: bevorderen van creatief en kritisch denken en metacognitie bij CKV en kunstvakken in de bovenbouw.

 

Uitwerking van elk van deze vier punten:

 • 1: Stroomlijnen brede cultuurlijn onderbouw: daarin hebben we nu twee deelgebieden aangewezen, een over kunst, cultuur en erfgoed (zie punt A, p.1) en een over het beleven/meemaken van hedendaagse kunst en cultuur. We willen duidelijke doelstellingen/criteria voor deze twee deelgebieden beschrijven, zodat projecten ge-herijkt kunnen worden aan deze doelstellingen. Ook nieuwe projecten zouden daaraan getoetst kunnen worden. Op deze manier verwachten we dat de cultuurlijn beter gestroomlijnd wordt. Door duidelijke doelstellingen en criteria te formuleren, willen we ook de projecten per jaarlaag iets meer open maken: elk jaarlaagteam kan dan eigen accenten leggen en programma’s actualiseren, zodat deze goed aansluiten op het curriculum van de verschillende (betrokken) vakken. Is inmiddels ontwikkeld.
 • 2: Doorlopende leerlijn onderbouw beeldend: Op basis van de bouwstenen van het leergebied kunst en cultuur is een leerlijn ontwikkeld voor klas 1, 2 en 3 in de onderbouw. Daarbij zijn eveneens proces- en productcriteria geformuleerd die aansluiten op de bovenbouw. Daarnaast is in klas 4v bij kunst beeldend, een verbinding gemaakt tussen de praktijk en de theorie (van kunst algemeen). Zie de voorbeelden bij punt B hierboven. Is inmiddels ontwikkeld en geïmplementeerd.
 • 3: Website cultuurprofielschool: We hebben een nieuwe website voor de cultuurprofielschool opgezet. De web-structuur zijn we nog wel verder aan het ontwikkelen. Op die manier willen we de nieuwe beleidspunten ook beter inzichtelijk maken voor collega’s, leerlingen, ouders en externen. Is inmiddels ontwikkeld.
 • 4: Bevorderen van creatief en kritisch denken en metacognitie bij CKV en kunstvakken in de bovenbouw. Er zijn een aantal studiedagen voor de VCPS georganiseerd door M.T. van de Kamp waarbij scholen samen nagedacht hebben over onderzoek naar creativiteit bij de kunstvakken. Dit was o.a. gebaseerd op het promotieonderzoek naar het bevorderen van creatief denken en metacognitie van M.T. van de Kamp en op het onderzoek van de OECD (rubrics voor creatief en kritisch denken). Is inmiddels ontwikkeld.